1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

Дінай!

Дінай!


Кофігурація " Управління торгівельним підприємством для України"

Print

Коментарів :  0


1C: Підприємство 8. Управління торгівельним підприємством для УкраїниКонфігурація "Управління торгівельним підприємством для України" є комплексним рішенням, що дозволяє автоматизувати завдання управління і обліку на підприємствах, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

 

Конфігурація дозволяє автоматизувати завдання оперативного, управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, обліку кадрів і розрахунку заробітної плати, аналізу і планування торгових операцій, підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасним торговим підприємством.

 

Загальна характеристика

 • Управління торговою діяльністю
 • Складський облік
 • Облік банківських і касових операцій
 • Управління взаєморозрахунками
 • Облік необоротних активів
 • Управління персоналом і розрахунок зарплати
 • Облік виробництва
 • Бухгалтерський облік
 • Податковий облік
 • Формування регламентованої звітності
 • Сервісні можливості

 

Управління торговою діяльністю

 

"Управління торговим підприємством для України" забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів товарів на підприємстві, в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажу продукції і товарів - з складу і під замовлення, продаж в кредит або по передоплаті, продаж товарів, прийнятих на комісію, передача на реалізацію комісіонерові і так далі.

 

Підсистема планування продажів призначена для планування:

 • об'ємів продажів в натуральному і вартісному виразі, зокрема на підставі даних про продажі за попередні періоди, інформації про поточні складські залишки і отримані на плановий період замовлення покупців;

 • відпускних цін, зокрема на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів;

 • собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни постачальників.

 

Планування продажів може вестися як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групах підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (по регіонах, по видах діяльності і тому подібне). Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів в звітний план продажів підприємства.

Функціональність управління замовленнями, реалізована в "Управлінні торговим підприємством для України", дозволяє оптимальним чином розміщувати замовлення покупців відповідно до прийнятої на підприємстві стратегії виконання замовлень і схем роботи (робота з складу, під замовлення).

Підсистема ціноутворення дозволяє визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит і пропозицію на ринку.

Підсистема дозволяє своєчасно приймати вирішення про поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії з постачальниками. У числі можливостей, які надає підсистема:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів і невиконаних замовлень покупців;

 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;

 • реєстрація і аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, об'ємами і термінами постачань;

 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, зокрема прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;

 • оформлення невідфактурованих постачань з використанням складських ордерів;

 • аналіз потреб складу в товарах;

 • наскрізний аналіз і установка взаємозв'язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;

 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопостача товарів або матеріалів);

 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих товарів на складах;

 • складання графіків постачань і графіків платежів.

Для торгових підприємств, що мають власні магазини і роздрібні торгові точки, в конфігурації передбачені можливості управління роздрібною торгівлею. Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого з складів – опту, роздрібного або неавтоматизованої торгової точки. Облік товарів в неавтоматизованих торгових точках може вестися по фіксованих роздрібних цінах або без урахування кількості і номенклатури ("сумовий облік"). Облік товарів на роздрібних складах ведеться в продажних цінах.

 

Реалізована можливість підключення торгового устаткування: сканери, термінали збору даних, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ в режимах "фіскальний реєстратор", "off-line" і "on-line". Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів в роздрібних цінах, порівнювати об'єми і прибутковість продажів в різних магазинах (торгових точках), контролювати правильність надходження виручки від магазинів і торгових точок.

Торгові підприємства потребують гнучкої системи управління відносинам з клієнтами, що дозволяє зберігати і аналізувати різну інформацію про клієнта, відстежувати всі стадії відносин з клієнтом, аналізувати прибутковість по кожному клієнтові, регіону, ринку і групі товарів.

 

Складський облік

 

Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство.

 

У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів. Підсистема дозволяє:

 • здійснювати управління залишками ТМЦ в різних одиницях виміру на багатьох складах;

 • вести роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, поворотної тари;

 • здійснювати контроль і облік серій і термінів придатності;

 • задавати довільні характеристики партії (колір, розмір і так далі) і вести партійний облік в розрізі складів;

 • комплектувати і розкомплектовувати номенклатурні позиції;

 • здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

 

Доступна інформація за станом складських запасів в будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і так далі). Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю і потенційного об'єму продажів у відпускних цінах.

Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити "привабливість" кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), виявити продукцію, що погано продається, по таких критеріях, як середній термін зберігання, витрата за період і коефіцієнт оборотності.

 

Облік банківських і касових операцій

 

Підсистема управління грошовими коштами виконує наступні функції, необхідні для ефективного управління рухом грошових коштів на підприємстві, контролем над здійснюваними платежами:

 • багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • реєстрацію планованих надходжень і витрат грошових коштів;
 • резервування грошових коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках і в касах;
 • розміщення грошових коштів в очікуваних вхідних платежах;
 • формування платіжного календаря;
 • оформлення всіх необхідних первинних документів;
 • можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документа по декількох договорах і операціях.

 

Управління взаєморозрахунками

 

Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості – фактичною і прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при відображенні в системі таких подій, як замовлення на постачання або передачу товарів на комісію, заявка на отримання грошових коштів і інших аналогічних.

 

Облік необоротних активів

 

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів в регламентованому обліку ведеться відповідно до П(С) БУ 7 "Основних засобів", П(С) БУ 8 "Нематеріальних активів", П(С) БУ 9 "Запасів". Конфігурація "Управління торговим підприємством для України" дозволяє вести облік необоротних активів також і в управлінському обліку (в цілому по підприємству).

 

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

 

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.

 

Управління персоналом і розрахунок зарплати

 

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії і автоматизації розрахунків з персоналом. У числі можливостей підсистеми:

 • кадровий облік;
 • ведення регламентованого документообігу;
 • розрахунок заробітної плати працівників організацій;
 • автоматичний розрахунок регламентованих законодавством утримань і податків;
 • автоматичний розрахунок внесків на обов'язкове пенсійне і соціальне страхування.

 

"Управління торговим підприємством для України" дозволяє автоматизувати практично весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи від введення документів про фактично відпрацьований час, оплати лікарняних листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати і регламентованої звітності.

 

Підсистема дозволяє вести регламентований документообіг відповідно до нормативних документів, що діють:

 • висновок і ведення трудових договорів з кожним співробітником організації;
 • формування затверджених форм по праці;
 • ведення військового обліку.

 

Облік виробництва

 

У конфігурації автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця проводиться розрахунок фактичної собівартості випущеної продукції і наданих послуг.

 

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

 

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показникам нормальної потужності, відповідно до П(С) БУ 16 "Витрат".

 

Бухгалтерський облік

 

"Управління торговим підприємством для України" забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства.

 

У склад конфігурації включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999г. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і відображенню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

 

Податковий облік

 

В "Управлінні торговим підприємством для України" підтримуються різні схеми оподаткування:

 • загальна система оподаткування (для платників податку на прибуток і податку на додану вартість);
 • спрощена система оподаткування:
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

 

Для ведення податкового обліку (по податку на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий план рахунків, реалізований в конфігурації, його склад і реквізити є частиною пропонованої методики податкового обліку, тобто є зумовленим.

 

Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати валові доходи і витрати, запаси, основні засоби і так далі роздільно для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток. За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація по податку на прибуток.

 

"Управління торговим підприємством для України" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

 

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного під час вступу, ведеться паралельний бухгалтерському, податковий облік запасів.

 

Конфігурація дозволяє реєструвати господарські операції, що відносяться до обліку по спрощеній системі оподаткування, в книзі обліку доходів і витрат по єдиному податку.

 

Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.

 

Формування регламентованої звітності

 

У "Управління торговим підприємством для України" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

 

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ГНАУ (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *.xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

 

Сервісні можливості

 • Інтегровані засоби роботи з електронною поштою
 • Моніторинг і аналіз діяльності підприємства
 • Рапорт керівникові
 • Побудова територіально розподілених систем

Орієнтовна вартість продукту, грн.

 

1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України

8100,00 грн.


Коментарі до новини: Кофігурація " Управління торгівельним підприємством для України"    №0

Важливі події

Дзвінок адміністрації


SiteHeart

Наші партнери