1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Дінай!

Дінай!


"Конфігурація Бухгалтерія "

Print

Коментарів :  0


Програми для бізнесу:Бухгалтерія 8 для УкраїниПрограмний продукт "Бухгалтерия" включає конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія для України". Правила ведення обліку налагоджені саме в конфігурації.
Загальні характеристики
"Бухгалтерія " призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і так далі. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

"Бухгалтерія" забезпечує рішення усіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і так далі. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, можна вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу Бухгалтерії 8 включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999г. № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.
Облік "Від документа" і типові операції
Основним способом віддзеркалення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурацію, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і що швидко настроюється користувачем.
Ведення обліку діяльності декількох організацій
За допомогою "Бухгалтерії " можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. В той же час "Бухгалтерия" надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і так далі, а обов'язкову звітність формувати окремо.
Облік матеріально-виробничих запасів
Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно НСБУ 9 "Запасів" і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

    за середньою собівартістю;
    за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
    за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партионный облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.
Складський облік
По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.
В "Бухгалтерії " реєструються ці інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.
Облік торгових операці
Автоматизований облік операцій вступу і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Усі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками.
Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне віддзеркалення роздрібної реалізації, так і віддзеркалення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися по покупними або за продажними цінами.
Автоматизовано віддзеркалення повернень товарів від покупця і постачальникові.
В "Бухгалтерії " підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібногуртова", "роздрібна", "закупівельна" і тому подібне. Це спрощує віддзеркалення операцій вступу і реалізації.
Облік комісійної торгівлі
Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, взятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується віддзеркалення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітентові або реєстрації звіту комісіонера можна відразу виробити розрахунок і відбити утримання комісійної винагороди.
Облік операцій з тарою
Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Врахована специфіка оподаткування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.
Облік Банківських і касових операцій
Реалізований облік руху готівкових і безготівкових грошових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і витратних касових ордерів. Автоматизовані операції за розрахунками з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти. При віддзеркаленні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.
Облік розрахунків з контрагентами
Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях і іноземній валюті. Курсові і сумові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.
Облік основних засобів.нематеріальних і малоцінних активів
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до НСБУ 7 "Основних засобів", НСБУ 8 "нематеріальних активів", НСБУ 9 "Запасів".
Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: вступ, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.
Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію і списання з експлуатації.
Облік Основного і допоміжного виробництва
Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. У кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і зроблених послуг.
Облік полуфабрикатів
Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.
Облік непрямих витрат
Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно з показниками нормальної потужності, відповідно до НСБУ 16 "Витрат".
При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу :

    обсяг випуску;
    планова собівартість;
    оплата праці;
    матеріальні витрати;
    виручка;
    прямі витрати;
    окремі статті прямих витрат.
Облік ПДВ
"Бухгалтерія " дозволяє формувати і реєструвати усі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.
У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази ("першої події") по ПДВ:  оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань/кредиту у кінці періоду.
Для контролю коректності податкового кредиту, показаного при вступі, ведеться податковий облік запасів, паралельний бухгалтерському.
Облік заробітної плати,кадровий і песоніфікований облік
У "Бухгалтерії " ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи і за сумісництвом,  при цьому внутрішня сумісниця підтримується опционально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством.
Автоматизовані:
-нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб віддзеркалення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
-ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
-депонування;
-числення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
-формування відповідних звітів (по НДФЛ, внескам до фондів соціального страхування). 

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:
-інвалідів;
-податкових нерезидентів.
Підтримка різних систем оподаткування
У "Бухгалтерії" підтримуються наступні схеми оподаткування :
-загальна система оподаткування (для платників податку на прибуток і податку на додану вартість);
-спрощена система оподаткування :         єдиний податок і податок 
на додану вартість;
-єдиний податок без податку на додану вартість;
-єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності -  фізичних осіб.
Податковий облік по поданку на прибуток
Для ведення податкового обліку (по податку на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий план рахунків, реалізований в конфігурації, його склад і реквізити є частиною пропонованої методики податкового обліку, тобто є зумовленим.
Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати валові прибутки і витрати, запаси, основні засоби і так далі окремо для видів діяльності, по яких потрібний окремий облік з точки зору податку на прибуток.
За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація по податку на прибуток.
Спрощена система оподаткування
"Бухгалтерія " дозволяє реєструвати господарські операції, що відносяться до обліку по спрощеній системі оподаткування, в книзі обліку прибутків і витрат з єдиного податку
Книга обліку прибутків і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
Заключні операції по місяцю
Автоматизовані регламентні операції, що виконуються після закінчення місяця, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.
До складу "Бухгалтерії 8" входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відбивають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця, : "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних засобів" і інші
Стандартні бухгалтерські звіти
"Бухгалтерія " надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, звідні проводки, головна книга, діаграма.
Регламентована звітність
В "Бухгалтерію" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для представлення власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.
Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ГНАУ від 19.08.2005  N 351 (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *.xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.
Сервісні можливості
 "Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно і в зручній формі отримувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської і кредиторської заборгованості.
"Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеної в програмі методології обліку і законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації по їх виправленню.
"Бухгалтерія" також включає наступні сервісні можливості:
-повнотекстовий пошук даних  - пошук довільного тексту по усіх об'єктах конфігурації (документам, довідникам і так далі);
-завантаження курсу валют з Інтернету;
-підготовка листа у відділ технічної підтримки;
-вбудований поштовий клієнт;
-автоматична перевірка і установка оновлень "Бухгалтерії " через інтернет.
Засоби для швидкого освоєння
"Стартовий помічник" призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.
"Панель функцій" допомагає початкуючим користувачам освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне представлення послідовності операцій.
"Ради користувачам" для самостійного освоєння програми : віддзеркалення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.
Бухгалтерія 
"Бухгалтерія " випускається в двох версіях, призначених для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, : базова і ПРОФ. Базова версія є розрахованим на одного користувача аналогом версії ПРОФ "Бухгалтерии ".
Для освоєння програми "Бухгалтерія" і навчання веденню комп'ютеризованого бухгалтерського обліку в системі ":Підприємство 8" призначена учбова версія.
Обмеження Базової версії
Базова версія "Бухгалтерії " має ряд обмежень в порівнянні з версією ПРОФ :

    не підтримується ведення бухгалтерського і податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі;
    одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;
    не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;
    не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті;
    не підтримується робота розподілених інформаційних баз;
    не підтримується Сом-з'єднання і Automation - сервер.

Якщо у організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в одній інформаційній базі, одночасній роботі користувачів або інші завдання, які не вирішуються у рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку можна буде перейти на роботу з програмою "Бухгалтерія 8" версії ПРОФ, яка не має вказаних обмежень.
Редакція 1.1. конфігурації "Бухгалтерія для україни"
У грудні 2007 р. випущена редакція 1.1 конфігурацій "Бухгалтерія для України", яка надає користувачам засобу для зручнішої роботи, спеціальні механізми і інструменти для швидкого освоєння продукту початкуючими користувачами, розширення функціонала.


Коментарі до новини: "Конфігурація Бухгалтерія "    №0

Важливі події

Дзвінок адміністрації


SiteHeart

Наші партнери